ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดเสวนา เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในปี 2559” เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช…
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดเสวนา เรื่อง “การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต” เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช…
อ่านเพิ่มเติม >