ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การปรับสร้างหลักคิดของสังคมใหม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้" เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช…
อ่านเพิ่มเติม >

          ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "เจาะลึก แปรรูป ปตท." เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…
อ่านเพิ่มเติม >

     ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในยุค Thailand 4.0" เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี…
อ่านเพิ่มเติม >