ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking (Mastering Design Thinking for Innovation)” วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง Microsoft Teams และทาง Facebook Live ของ ศูนย์บริการวิชาการ

โดยมีวัตถุประสงค์…
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในธุรกิจทางการเงิน"  วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง Microsoft Teams และ Facebook Live ของ ศูนย์บริการวิชาการ

โดยมีวัตถุประสงค์…
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "นวัตกรรมและการจัดการ การสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สื่อ และสังคมอย่างยั่งยืน" เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง Microsoft Teams และ Facebook Live ของ ศูนย์บริการวิชาการ …
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "อุตสาหกรรม 4.0 กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช…
อ่านเพิ่มเติม >