เสวนา หัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในปี 2559”

ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดเสวนา เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในปี 2559” เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในปี 2559 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ในการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

      วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา