ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

โทรศัพท์: 0-2727-3802-5, 0-2374-1174, 0-2378-0182
โทรสาร: 0-2375-8802
E-mail: ncc@nida.ac.th
เพจศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ