วิจัย ที่ปรึกษา และบริการอื่นๆ (ดูเพิ่มเติมที่นี่)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 533 ระดับ 1 สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาการเงิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาการวิจัยและการประเมินผล

สามารถดูขี้นตอนการขอรับบริการวิชาการระบบการแจ้งโครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการได้ที่นี่

เรียน “อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” หรือ “ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

  1. สั่งจ่ายเช็คในนาม  “ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” หรือ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” หรือ “NIDA CONSULTING CENTER”
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี  040–2–25093-3
    หรือบัญชีออมทรัพย์ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ”
    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่บัญชี 944-0-00794-7

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2562 ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 แต่มิได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย