เสวนา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต”

ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดเสวนา เรื่อง “การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต” เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและองค์กรให้เกิดความยั่งยืน

          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางมาริสา เชาว์พฤติพงศ์ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด และ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา