คณะกรรมการบริการวิชาการ

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

ประธานกรรมการบริการวิชาการ

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

กรรมการ

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

กรรมการ

รศ.ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
กรรมการ

ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา
กรรมการ