คณะกรรมการบริการวิชาการ

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

กรรมการ

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

กรรมการ

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

กรรมการ

ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
กรรมการ

รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

อ.ใจชนก ภาคอัต

ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา
กรรมการ