คณะกรรมการบริการวิชาการ

ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการบริการวิชาการ

รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการ

ผศ.ดร. วริยา ล้ำเลิศ

กรรมการ

ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต

กรรมการ

รศ.ดร. วิสาขา ภู่จินดา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
กรรมการ

ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

อ.ใจชนก ภาคอัต

ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา
กรรมการ