ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

NIDA Academic Forum

"Gifts and Tools : Building Capacity in Cross Cultural Communication for Tourism and Hospitality" Kevin P. Colleary, Ed. D. Graduate School of Education, Fordham University, NY, USA. Wednesdat, October 18th, 2017 Tel. 02 727 3022 (Khun Mind) ** Only 50 Seat available Free!

เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ครั้งที่ 14

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์ ครั้งที่ 14 ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 3003 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์