ประวัติความเป็นมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือกำเนิดจากพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงทีี่มุ่งเน้นการศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์และผลิตผู้นำทางความคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกิดผลแก่ประเทศชาติ สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยธำรงไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม ครอบคลุมการให้บริการศึกษา วิจัย การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร สถิติประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์การ นิติศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการบรรณสารการพัฒนา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นศูนย์บริการวิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชาการและรับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการสำคัญแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการสำคัญระดับประเทศมาอย่างยาวนานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่ใช้บริการโครงการต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานให้เกิดผลดำเนินการมีความครอบคลุมความต้องการของหน่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อแยกตามกลุ่มสาขาวิชาที่นำไปประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจและเชิงบริหารอย่างเป็นผล