ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

หลักสูตรอบรม “Corporate Finance for Managers, Professionals and Businessmen”

Do you struggle with reading Financial Statements? Tired of understanding the concepts of accounting and financial on your own? Join us for this 2-day training course!  ..Apply Now !

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม

"นายแพทย์วุธิชัย ไสยสมบัติ" ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป) โดยจะออกตรวจ : วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 12.00 - 15.00 น. สามารถไปขอรับบริการได้ที่ ที่ห้องพยาบาล ใต้อาคารชุบ กาญจนประกร โทร. 027273441