ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ /
การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์กร
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
53%
53%
1 สถิติ 404 23.96
30.2%
30.2%
2 การเงิน/ การบัญชี 230 10.77
4.6%
4.6%
3 ทรัพยากรมนุษย์ 35 16.13
2.4%
2.4%
4 การพัฒนาองค์การ 18 23.59
2.2%
2.2%
5 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 17 50.73
2%
2%
6 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ 15 27.45
1.6%
1.6%
7 การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์/ ภาษา 12 52.22
1%
1%
8 การท่องเที่ยว/ กีฬา 8 41.40
0.8%
0.8%
9 การพัฒนาสังคมโดยรวม/ สาธารณสุข 6 9.67
0.7%
0.7%
10 เศรษฐศาสตร์ 5 5.72
0.7%
0.7%
11 คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 9.00
0.3%
0.3%
12 จิตวิทยา 2 8.18
0.1%
0.1%
13 กฎหมาย 1 0.92
0.1%
0.1%
14 สิ่งแวดล้อม 1 3.00
0.1%
0.1%
15 การเกษตร 1 0.72
0.1%
0.1%
16 การตลาด 1 5.08
0.1%
0.1%
17 อื่นๆ 1 2.54