ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ /
การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์กร
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
91.9%
91.9%
1 สถิติ 365 17.10
2.3%
2.3%
2 คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 10.81
2%
2%
3 การพัฒนาองค์การ 8 5.07
0.8%
0.8%
4 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 3 4.17
0.8%
0.8%
5 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ 3 3.41
0.8%
0.8%
6 การพัฒนาสังคมโดยรวม/ สาธารณสุข 3 11.50
0.8%
0.8%
7 อื่นๆ 3 1.89
0.3%
0.3%
8 การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์/ ภาษา 1 3.00
0.3%
0.3%
9 การตลาด 1 5.60
0.3%
0.3%
10 การเงิน/ การบัญชี 1 0.25