ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์การ
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
71.3%
71.3%
1 การเงิน/ การบัญชี 119 8.65
7.8%
7.8%
2 การพัฒนาองค์การ 13 15.81
7.2%
7.2%
3 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 12 12.56
5.4%
5.4%
4 การพัฒนาสังคมโดยรวม/ สาธารณสุข 9 27.06
2.4%
2.4%
5 การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์/ ภาษา 4 7.38
1.2%
1.2%
6 เศรษฐศาสตร์ 2 5.20