ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์การ
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
85.7%
85.7%
1 การเงิน/ การบัญชี 305 19.30
4.8%
4.8%
2 การพัฒนาองค์การ 17 19.14
3.4%
3.4%
3 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 12 7.91
1.1%
1.1%
4 คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 6.41
1.1%
1.1%
5 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ 4 15.94
0.8%
0.8%
6 การตลาด 3 0.69