ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ /
การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์กร
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
64.9%
64.9%
1 สถิติ 120 8.53
8.1%
8.1%
2 การพัฒนาองค์การ 15 33.85
5.9%
5.9%
3 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 11 16.51
3.2%
3.2%
4 คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 8.21
2.2%
2.2%
5 เศรษฐศาสตร์ 4 52.86
2.2%
2.2%
6 การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์/ ภาษา 4 20.89
1.6%
1.6%
7 พลังงาน 3 9.24
1.6%
1.6%
8 กฎหมาย 3 3.70
1.6%
1.6%
9 การท่องเที่ยว/ กีฬา 3 11.38
1.6%
1.6%
10 อื่นๆ 3 4.65
1.6%
1.6%
11 การตลาด 3 0.92
1.6%
1.6%
12 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ 3 1.10
1.1%
1.1%
13 การพัฒนาสังคมโดยรวม/ สาธารณสุข 2 8.41
1.1%
1.1%
14 การเงิน/ การบัญชี 2 9.35
1.1%
1.1%
15 สิ่งแวดล้อม 2 4.10
0.5%
0.5%
16 ทรัพยากรมนุษย์ 1 0.97