ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ /
การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์กร
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
79.5%
79.5%
1 สถิติ 194 8.90
4.9%
4.9%
2 ทรัพยากรมนุษย์ 12 12.31
3.7%
3.7%
3 การพัฒนาองค์การ 9 13.49
2.5%
2.5%
4 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 6 11.03
2.5%
2.5%
5 คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6.35
1.2%
1.2%
6 การพัฒนาสังคมโดยรวม/ สาธารณสุข 3 3.87
1.2%
1.2%
7 การท่องเที่ยว/ กีฬา 3 4.24
1.2%
1.2%
8 การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์/ ภาษา 3 7.20
0.8%
0.8%
9 เศรษฐศาสตร์ 2 4.64
0.8%
0.8%
10 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ 2 1.05
0.4%
0.4%
11 การเงิน/ การบัญชี 1 3.00
0.4%
0.4%
12 กฎหมาย 1 0.50
0.4%
0.4%
13 การตลาด 1 0.04
0.4%
0.4%
14 พลังงาน 1 1.38