ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ /
การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์กร
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
40.4%
40.4%
1 สถิติ 186 13.67
35.7%
35.7%
2 การเงิน/ การบัญชี 164 7.57
7%
7%
3 ทรัพยากรมนุษย์ 32 13.96
3.3%
3.3%
4 การพัฒนาองค์การ 15 16.68
3.3%
3.3%
5 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ 15 27.44
3%
3%
6 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 14 43.92
2.4%
2.4%
7 การสื่อสาร/ นิเทศศาสตร์/ ภาษา 11 49.91
1.1%
1.1%
8 คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 9.00
1.1%
1.1%
9 เศรษฐศาสตร์ 5 5.72
1.1%
1.1%
10 การพัฒนาสังคมโดยรวม/ สาธารณสุข 5 5.77
1.1%
1.1%
11 การท่องเที่ยว/ กีฬา 5 10.78
0.2%
0.2%
12 จิตวิทยา 1 2.22
0.2%
0.2%
13 กฎหมาย 1 0.92
0.2%
0.2%
14 การเกษตร 1 0.72