วิสัยทัศน์

บริการดี งานมีคุณภาพ มาตรฐานสากล

พันธกิจ

การให้บริการวิชาการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ ส่งมอบผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมทั้งให้บริการวิชาการที่ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจในบริการ ซึ่งในการดำเนินงานผู้รับบริการสามารถมั่นใจว่าจะได้รับบริการวิชาการจากบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ในด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการ