บุคลากร

รศ.ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

-

ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการ

นางสาวนันทนา นวลช่วย

เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

นางสาวกิตติยา กาญจนวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและการเงิน

นางสาวรุจาภา กาญจนกันติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและการเงิน

นางสาวปวีณา กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญญามาศ คำสูง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายธนัตถ์ จันทวาท

นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป