NCC Forum "นวัตกรรมและการจัดการ การสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สื่อ และสังคมอย่างยั่งยืน"

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "นวัตกรรมและการจัดการ การสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สื่อ และสังคมอย่างยั่งยืน" เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง Microsoft Teams และ Facebook Live ของ ศูนย์บริการวิชาการ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาคำตอบว่าองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์และการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีส่วนในการหาคำตอบท่ามกลางโจทย์ที่ท้าทายขององค์กร สื่อ และสังคมได้อย่างไร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และ​นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และ​นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์