ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…
อ่านเพิ่มเติม >

     ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในยุค Thailand 4.0" เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี…
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Decoding Peter Senge : The Fifth Discipline – The Art & Practice of The Organization Leaming” เมื่อวันอังคารที่ 23…
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดเสวนา เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในปี 2559” เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช…
อ่านเพิ่มเติม >