ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสำหรับกำลังคนคุณภาพภาครัฐ" เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ " SEA (Strategic Environmental Assessment) :…
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การปรับสร้างหลักคิดของสังคมใหม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้" เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช…
อ่านเพิ่มเติม >

          ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "เจาะลึก แปรรูป ปตท." เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อ่านเพิ่มเติม >