บุคลากร

รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

นางสาวศุภวรรณ สำเร็จสุข

ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการ

นางสาวนันทนา นวลช่วย

เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

นางสาวกิตติยา กาญจนวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและการเงิน

นางสาวรุจาภา กาญจนกันติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและการเงิน

นางสาวปวีณา กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญญามาศ คำสูง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอาริษา พันธ์เอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธนัตถ์ จันทวาท

นักประชาสัมพันธ์