ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

สำนักสิริพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ (ONLINE)”รุ่นที่ 1 ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนโยบายและแผนในองค์กรภาครัฐ (อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM) ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท โทร. 0827901952