ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์การ
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
69%
69%
1 สถิติ 247 11.98
19.8%
19.8%
2 การเงิน/ การบัญชี 71 3.95
3.6%
3.6%
3 การพัฒนาองค์การ 13 20.97
1.7%
1.7%
4 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 6 17.80
1.7%
1.7%
5 คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 12.90
1.4%
1.4%
6 การพัฒนาสังคมโดยรวม/ สาธารณสุข 5 13.22
0.6%
0.6%
7 เศรษฐศาสตร์ 2 2.65
0.6%
0.6%
8 การท่องเที่ยว/ กีฬา 2 6.04
0.6%
0.6%
9 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ 2 1.99
0.3%
0.3%
10 สิ่งแวดล้อม 1 0.11
0.3%
0.3%
11 ทรัพยากรมนุษย์ 1 1.00
0.3%
0.3%
12 การตลาด 1 10.85
0.3%
0.3%
13 อื่นๆ 1 0.50