ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ / สาขางานบริการวิชาการ

กฎหมาย
การตลาด
การท่องเที่ยว / กีฬา
การบริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
การพัฒนาสังคมโดยรวม / สาธารณสุข
การพัฒนาองค์การ
การสื่อสาร / นิเทศศาสตร์ / ภาษา
การเกษตร
การเงิน / การบัญชี
การเมือง / การปกครอง / นโยบายสาธารณะ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์
พลังงาน
สถิติ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
อื่น ๆ

อันดับความรู้ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญ /
สาขางานบริการวิชาการ
จำนวนโครงการ มูลค่า
(ล้านบาท)
73.2%
73.2%
1 การเงิน/ การบัญชี 82 8.36
8.9%
8.9%
2 การพัฒนาองค์การ 10 6.48
6.3%
6.3%
3 การบริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 7 5.92
3.6%
3.6%
4 คอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 6.41
2.7%
2.7%
5 การเมือง/ การปกครอง/ นโยบายสาธารณะ 3 8.74
1.8%
1.8%
6 อื่นๆ 2 5.00