ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "อุตสาหกรรม 4.0 กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช…
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสำหรับกำลังคนคุณภาพภาครัฐ" เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ " SEA (Strategic Environmental Assessment) :…
อ่านเพิ่มเติม >

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การปรับสร้างหลักคิดของสังคมใหม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้" เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช…
อ่านเพิ่มเติม >