สัมมนา หัวข้อ “Decoding Peter Senge : The Fifth Discipline – The Art & Practice of The Organization Leaming”

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Decoding Peter Senge : The Fifth Discipline – The Art & Practice of The Organization Leaming” เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณบวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 191 ราย โดยมาจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน