NCC Forum หัวข้อ "เจาะลึก แปรรูป ปตท."

          ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "เจาะลึก แปรรูป ปตท." เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการแปรรูป ปตท. ในทุกขั้นตอน ด้วยหลักวิชาการและความเป็นกลาง เพื่อพัฒนาหนังสือที่เข้าใจง่ายสำหรับเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป และสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในหัวข้อวิชาเกี่ยวกับการแปรรูป การกระจายหุ้น ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ ความเสี่ยงทางกฎหมาย และความมั่นคงทางพลังงาน สำหรับนำไปพัฒนาข้อมูลต่อ ยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ต่อไป

          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมงานมาจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน