กิจกรรม NCC Forum หัวข้อ "การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์"

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความรู้และมุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการทางการเงินของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรที่ต้องบริหารและปฏิบัติงานภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือมากมาย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำองค์ความรู้และมุมมองต่างๆ ไปประยุกต์ในงานทางด้านการจัดการทางการเงินต่อไป