กิจกรรม NCC Forum หัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในยุค Thailand 4.0"

     ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในยุค Thailand 4.0" เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของประเทศไทยภายใต้การก้าวเข้าสู่สังคมไทยในยุค 4.0 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำองค์ความรู้และมุมมองต่างๆ ไปประยุกต์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต่อไป