NCC Forum "อุตสาหกรรม 4.0 กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์"

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "อุตสาหกรรม 4.0 กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของไทยในสองอุตสาหกรรม คือ การพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และ การศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่แก่สาธารณชน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (อาจารย์ประจำ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)