NCC Forum หัวข้อ "การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสำหรับกำลังคนคุณภาพภาครัฐ"

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสำหรับกำลังคนคุณภาพภาครัฐ" เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของพี่เลี้ยงและระบบพี่เลี้ยง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) อันเป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการรักษาไว้ซึ่งกำลังคนคุณภาพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร (ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการและนวัตกรรม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) และ คุณอริยะ สกุลแก้ว (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ซึ่งการสร้างระบบพี่เลี้ยงในส่วนราชการจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และการมีระบบพี่เลี้ยงเป็นกระบวนการสร้างและรักษากลุ่มคนที่มีศักยภาพในการทำงานสูงและรักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์กร โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมรับความท้าทาย  ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น