NCC Forum หัวข้อ “SEA (Strategic Environmental Assessment) : ทางรอดของการพัฒนาประเทศ ?

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ " SEA (Strategic Environmental Assessment) : ทางรอดของการพัฒนาประเทศ ?" เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร่ความสำคัญของ SEA ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อนำเสนอกรณีตัวอย่างและประสบการณ์เรียนรู้จากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ SEA ในประเทศไทย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน อยู่สุข ประธานคณะทำางานพัฒนาการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคุณศุภกิจ นันทะวรการ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการนำองค์ความรู้และมุมมองต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น