NCC Forum หัวข้อ "การปรับสร้างหลักคิดของสังคมใหม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้"

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม NCC Forum ในหัวข้อ "การปรับสร้างหลักคิดของสังคมใหม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้" เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอ หลักคิดใหม่ ที่ก้าวข้าม “กับดัก” ของการพัฒนาแบบเก่า มีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยโดยรวม ทั้งในระดับมหภาค (Macro) และระดับจุลภาค (Micro) ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แผนและนโยบายการพัฒนาประเทศบนหลักคิดใหม่ ของนักวิชาการ นักบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงนักศึกษาที่จะเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศ และเพื่อจุดประกายการพัฒนาหลักคิดใหม่ที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อการเติบโตบนความยั่งยืนร่วมกัน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา และศาสตราจารย์ ดร.ผลิน ภู่จรูญ ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสภา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมงานมาจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน