ประเภทงานบริการวิชาการ

ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารงานให้เท่าทันกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะเทคนิคและเครื่องมือสมัยใหม่ จึงมีความจำเป็นที่องค์กรเหล่านี้ต้องอาศัยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกเพื่อสนับสนุนองค์กรให้สามารถสร้างประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และทำให้ผลตอบแทนของการใช้ทรัพยากรสูงสุด

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สามารถให้บริการวิชาการแก่องค์กรต่าง ๆ ครอบคลุมงาน 3 ประเภทหลัก คือ