English version  
แนะนำศูนย์บริการวิชาการ | การบริการ | ผลงานบริการวิชาการ | อาจารย์และนักวิชาการ | หน่วยงานที่รับบริการวิชาการ | คำขอใช้บริการ
หน้าแรก | ติดต่อเรา | Site Map | หน้าหลัก NIDA
 
ข่าวประกาศ
 
- ประกาศผลสอบ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
- รับสมัครสอบแข่งขัน
-
-
ทั้งหมด
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
 
- Annual Report 2010
-
-
-
-
ทั้งหมด
 
 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ (1) บริการด้านที่ปรึกษา (2) บริการด้านวิจัย ซึ่งลักษณะการให้บริการนี้อาจมีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการหรือตามลักษณะการให้บริการที่อาจารย์ นักวิจัย พิจารณาพัฒนาขึ้นมาในแต่ละงานที่ให้บริการ

นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทางวิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผลิตผลงานบริการที่มีคุณภาพสูงและนำเสนอได้รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด

 
 
โครงการใหม่:
 
- โครงการสำรจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปีงบประมาณ 2558
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programm : MDICP) รุ่นที่ 17 แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทุนบุคลากร
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งจันยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Manufacturing Development to Inprove Competitiveness Programme to Digital Economy : MDICP-DE)
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programm : MDICP) รุ่นที่ 17 แผนงานเพิ่มสมรรถนะและการจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาด
- การประเมินเงินสำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย
ทั้งหมด