English version  
แนะนำศูนย์บริการวิชาการ | การบริการ | ผลงานบริการวิชาการ | อาจารย์และนักวิชาการ | หน่วยงานที่รับบริการวิชาการ | คำขอใช้บริการ
หน้าแรก | ติดต่อเรา | Site Map | หน้าหลัก NIDA
 
ข่าวประกาศ
 
-
-
-
-
-
ทั้งหมด
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
 
-
-
-
-
-
ทั้งหมด
 
 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ (1) บริการด้านที่ปรึกษา (2) บริการด้านวิจัย ซึ่งลักษณะการให้บริการนี้อาจมีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการหรือตามลักษณะการให้บริการที่อาจารย์ นักวิจัย พิจารณาพัฒนาขึ้นมาในแต่ละงานที่ให้บริการ

นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการทางวิชาการที่ตรงประเด็นของความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผลิตผลงานบริการที่มีคุณภาพสูงและนำเสนอได้รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการมีความพอใจสูงสุด

 
 
โครงการใหม่:
 
- โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) (ระยะที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2556
- การสร้างทักษะการสื่อสาร และการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหาร
- การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 และรุ่นที่ 61
- โครงการกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังจากภายใน
- โครงการกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังจากภายใน
ทั้งหมด