English version  
แนะนำศูนย์บริการวิชาการ | การบริการ | ผลงานบริการวิชาการ | อาจารย์และนักวิชาการ | หน่วยงานที่รับบริการวิชาการ | คำขอใช้บริการ
หน้าแรก | ติดต่อเรา | Site Map | หน้าหลัก NIDA
 
 


แนะนำศูนย์บริการวิชาการ

 

 
 

ประวัติ NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกำเนิดจากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และผลิตผู้นำทางความคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกิดผลแก่ประเทศชาติ สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยธำรงไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม

สถาบัน ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ครอบคลุมการให้บริการศึกษา วิจัย อบรม ทั้งด้านบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร สถิติประยุกต์ บรรณสารการพัฒนา และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ความสามารถในการบริการวิชาการ

ในปัจจุบัน แนวทางการบริหารองค์กรและการพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก องค์กรขนาดใหญ่,กลางและเล็กไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธการบริหารงานให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อความอยู่รอด และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร การพัฒนาบุคลากร การลดค่าใช้จ่าย การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า จำเป็นต้องอาศัยการประยุกต์เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ ให้รวดเร็วเพียงพอจากทรัพยากรภายในองค์กรของตนเอง จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงาน สามารถให้คำตอบต่อปัญหาทางการบริหาร รวมทั้งการมีระดับการพัฒนาตามเทคโนโลยีการบริหารที่รวดเร็ว เพื่อส่งเสริมให้ความสามารถในการดำเนินการขององค์กรมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น และได้ผลตอบแทนสูงสุดของการใช้ทรัพยากร


ศูนย์บริการวิชาการ NIDA

ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ที่ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ศูนย์บริการวิชาการได้เริ่มให้บริการวิชาการเป็นโครงการแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2520 นับเป็นศูนย์บริการวิชาการแห่งแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการได้ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ครอบคลุมลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ (1) บริการด้านที่ปรึกษา และ (2) บริการด้านการวิจัย อย่างไรก็ตาม ลักษณะบริการนี้ อาจมีเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของหน่วยงานที่มาขอรับบริการ หรือตามลักษณะการให้บริการที่คณาจารย์/นักวิชาการพิจารณาพัฒนาขึ้นมาในแต่ละงานที่ให้บริการ
ศูนย์บริการวิชาการจะทำหน้าที่กระจายคำร้องขอการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์ได้รับทราบ และประสานงานระหว่างอาจารย์/นักวิจัย กับหน่วยงานที่ต้องการใช้บริการอย่างต่อเนื่องจนการดำเนินการโครงการนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อย รวมทั้งทำหน้าที่ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีผลงานตามความคาดหวังของทั้งสองฝ่าย

รายชื่อของหน่วยงานที่เคยขอรับบริการทางวิชาการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในผลงานที่ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการ และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของบริการและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรไม่แสวงหากำไร สถาบันด้านวิชาการ สถาบันการศึกษาชั้นสูง และ องค์กรระหว่างประเทศ


วัตถุประสงค์

ศูนย์บริการวิชาการ มีหน้าที่ในการให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถพัฒนางานในด้านต่าง ๆ และให้มีผลของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยงานบริการที่มีให้นั้น มุ่งเพื่อยกระดับความรู้ ทักษะของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงาน และการศึกษาวิจัยข้อมูลในด้านต่าง ๆ

นโยบายการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ คือ ผู้รับบริการจะสามารถได้รับบริการทางวิชาการ ที่ตรงประเด็นของความต้องการ มีผลงานของการบริการที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานสูงสุด รวมทั้งมีบริการที่รวดเร็ว สะดวก และทำให้ผู้รับบริการมีความพอใจในการบริการ

ศูนย์บริการวิชาการเป็นสื่อกลางที่หน่วยงานต่างๆ จะสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานต่างๆ ที่คณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน ได้เคยดำเนินการไว้ รวมทั้งสามารถศึกษาถึงรายละเอียดของผลงานที่ผ่านมา เพื่อนำไปพิจารณาในการขอรับบริการ ผลงานของคณาจารย์ที่ได้ดำเนินการภายใต้การบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ มีความหลากหลายและครอบคลุมองค์กรของภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก


สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
0 2727-3802-4, 0 2374-1174,
0 2378-0182
โทรสาร :
0 2375-8802
เว็บไซต์ :
consult.nida.ac.th
อีเมล์ :
ncc@nida.ac.th